896,253 The best asian beauty, model image galleries

Choi Yu Jung - Choi Yu Jung, alias: Cui Youjing, Korean name: 최유정, English name: Choi Yu Jung. Famous Korean car model. It is the same as Huang Meixi, Li Zhiyou and Boba Lin.